Menu knop

Logo De Gehoorzame HondLogo De Gehoorzame Hond

  1

Elke hond is toegelaten, rashond of niet.

  2

Per geleider zijn 2 honden toegelaten. Wanneer 1 geleider met 2 honden traint, betaalt hij voor de eerste hond volledig lidgeld, voor de tweede hond half lidgeld.

  3

Wanneer een hond wordt getraind door 2 geleiders, zal ook de 2de geleider worden ingeschreven en volledig lidgeld betalen.

  4

Elke hond dient goed ingeënt te zijn; het inentingsboekje wordt de eerste les meegebracht. Een inenting tegen kennelhoest is hoogst aangewezen.

  5

Het is ten strengste verboden het oefenterrein zonder uitdrukkelijke toestemming van de lesgever te betreden of te verlaten.

  6

De geleider dient voor de les zijn hond zijn behoeften te laten doen op de daarvoor voorziene plaatsen (plaspleintjes), alvorens het oefenterrein te betreden.

  7

De uitwerpselen dienen door de geleider onmiddellijk te worden opgeruimd met de schop en in de daarvoor voorziene vuilbak gedeponeerd te worden. De schop dient onmiddellijk op de daarvoor voorziene plaats teruggehangen te worden.

  8

De minimum leeftijd van de geleider is 14 jaar. Jongere geleiders krijgen een proefperiode van 5 lessen, waarna een college van lesgevers beoordeelt of deze jongere geleider verder les kan volgen. Bij een negatieve beslissing wordt ofwel het lidgeld terugbetaald ofwel kan een geleider van minstens 14 jaar de training met de hond verder zetten.

  9

Loopse teven zijn niet op de hondenschool toegelaten en dit voor tenminste drie weken. Niet naleven van dit punt kan tot definitieve uitsluiting uit de school leiden.

10

Iedere geleider voorziet zich van zijn eigen apport en houdt dat de ganse les bij zich.

11

Bij problemen kan men zich steeds wenden tot een bestuurslid.

12

Bevelen gegeven door de instructeur dienen steeds opgevolgd te worden. Er is geen plaats voor persoonlijke initiatieven. Als basis voor ons lessenpakket dient het programma van de K.K.U.S.H.

13

Op alle eigendommen van de hondenschool dienen de honden steeds aangelijnd te zijn, behalve tijdens bepaalde oefeningen.

14

Indien de Raad van Beheer het nodig acht aanpassingen te doen aan het reglement, zal ieder lid van deze aanpassing(en) verwittigd worden en verplicht zijn ze te aanvaarden.

15

Het bestuur is niet verantwoordelijk voor de door leden aan derden aangerichte schade.

16

Dronken leden worden op het oefenterrein en in de kantine geweigerd.

17

Een niet verzorgde hond wordt niet toegelaten tot het oefenterrein.

18

Elke vorm van mishandeling van de hond is ten strengste verboden. Dit leidt tot uitsluiting uit de les en zelfs uit de club.

19

Tijdens de lessen is het verboden te roken.

20

Zonder schriftelijke toestemming van de Beheerraad heeft geen enkel lid het recht in naam van de club op te treden of verbintenissen aan te gaan, ook al zijn die slechts principieel.

21

Prikbanden zijn ten strengste verboden.

22

De geleider die te laat komt dient eerst aan de instructeur de toelating te vragen om het oefenterrein te betreden. Toegang kan geweigerd worden, rekening houdende met het feit dat een lesuur beperkt is in tijd en een instructeur niet altijd laatkomers makkelijk kan meenemen in de groep. Groepen worden opgedeeld in funktie van het aantal leden die aanwezig zijn vlak voor de les aanvangt, houd hier zeker rekening mee.

23

In geen geval zullen er lidgelden terugbetaald worden aan leden die hun ontslag geven of uitgesloten worden.

24

Het lidgeld wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

25

Zowel voor leden als niet-leden, die niet vergezeld zijn door een lesgever of bestuurslid, is het buiten de lesuren ten strengste verboden de terreinen te betreden. Elke verantwoordelijkheid wordt in dit verband van de hand gewezen.

26

Ten bate van de club gegeven goederen of diensten, kunnen nooit teruggevraagd of vergoed worden, tenzij het bestuur anders beslist.

27

Elke gebrevetteerde geleider, eigenaar van één of meerdere honden, dient met zijn hond(en) steeds onder de naam van de club te spelen.

28

Elke geleider werkt zoveel mogelijk naar het brevet toe en neemt hieraan deel indien mogelijk.

29

Individuele problemen kunnen met de instructeur besproken worden na de les.

30

Het is ten strengste verboden de omliggende terreinen te betreden.

31

Onze hondenschool is aangesloten bij de K.K.U.S.H. Het is voor ieder lid of lesgever verboden een activiteit van gelijk welke aard (trainen, lesgeven, deelnemen aan een evenement) uit te voeren bij een andere hondenschool die niet aangesloten is bij de K.K.U.S.H. (dit volgens art. 32 van de statuten van de K.K.U.S.H.). Gebeurt dit toch dan kan de club geschorst worden voor een bepaalde duur, en uiteraard het lid of lesgever ook.

32

Bij het ondertekenen van het inschrijvingsformulier verklaart ondertekende zich akkoord met het huishoudelijk reglement en gaat akkoord dat de gegevens op het inschrijvingsformulier zullen bewaard en gebruikt worden voor de jaarlijkse uitnodigingen tot vernieuwen van het lidgeld. In geen geval zullen deze doorgegeven worden voor commerciële doeleinden.

33

Bij de “ debutanten “ (D-klas) zal er een onderscheid worden gemaakt tussen beginners en gevorderden. Om te kunnen trainen in programma 1 dient men minstens 3 keer 90/100 behaald hebben op een wedstrijd in het debutantenprogramma. Om te kunnen trainen in programma 2 dient men minstens 5 keer 90/100 behaald hebben op een wedstrijd in het programma 1. Eenmaal men is overgegaan naar een hoger programma, is terugkeren naar het vorige programma niet meer mogelijk.